Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co by se stalo kdyby se našlo tělo Krista?

https://thejesusquestion.files.wordpress.com/2013/10/dead-christ_hans-holbein.jpg

 

 

Všichni známe klasický příběh o smrti Ježíše Krista a o jeho zmrtýchvstání.

To, že byl objeven prázdný hrob bez těla napovídalo tomuto faktu. Co by se ale stalo, kdyby se přece jen našlo tělo Krista?

 

Jak by muselao tělo vypadat?

Pokud bychom měli to štěstí a našli tělo Krista ještě nerozpadlé v prach skýtá se otázka, jak dokázat, že je to opravdu on?

Věříme-li bibli jako historickému dokumentu, měla by kostra mít typické znaky a to:

  1. Viditelná zranění na rukou a nohou od hřebů, tato zranění by měla  v sobě mít pravděpodobně i kousky rzi.
  2. Drobá poranění lebky od trnové koruny.
  3. Poranění od kopí, tzn. zářez vkdesi v hrudním koši (přesné místo je diskutabilní)

Co dál?

Dnešní moderní postupy by mohli určit stáří kosti a tak pomoci objasnění, zda by se mohlo jednat o tělo Krista. Bohužel nemáme možnost prokázat pravost pomocí DNA. Anebo snad přece? Svědi Jehovovy tvrdí:

Rodinný původ Ježíše je velice zajímavý. Člověkem se Ježíš stal tehdy, když se narodil panně, která se jmenovala Marie. Bible vysvětluje, že jeho život byl působením svatého ducha přenesen z nebe do Mariina lůna. (Lukáš 1:30–35) Ještě před tím, než se dozvěděla o zázračném početí Ježíše, byla Marie zasnoubena s Josefem. Josef se tedy měl stát Ježíšovým adoptivním otcem.

Po narození Ježíše měli Josef a Marie ještě další děti — tedy Ježíšovy nevlastní bratry a sestry. Je to zřejmé z otázky, kterou si ohledně Ježíše později kladli obyvatelé Nazaretu: „Což to není tesařův syn? Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři Jakub a Josef a Šimon a Jidáš? A nejsou všechny jeho sestry u nás?“ (Matouš 1:25; 13:55, 56; Marek 6:3) Z toho můžeme usuzovat, že k Ježíšově nejbližší rodině patřili jeho rodiče, čtyři bratři a nejméně dvě sestry.

Někteří lidé však dnes nevěří, že by Ježíšovi bratři a sestry byli dětmi Josefa a Marie. Proč tomu nevěří? Dílo New Catholic Encyclopedia k tomu říká: „Církev již od nejranějších dob učí, že Marie zůstala pannou. Nelze tedy pochybovat o tom, že Marie neměla žádné jiné děti.“ Tato encyklopedie tvrdí, že řecká slova pro „bratra“ a „sestru“ se mohou vztahovat na „osobu nebo osoby spojené náboženským nebo jiným společným poutem“ nebo na příbuzné, možná na bratrance či sestřenice.

Je to skutečně tak? Dokonce ani někteří katoličtí teologové s touto tradiční naukou nesouhlasí a podporují názor, že Ježíš tělesné bratry a sestry měl. John P. Meier, bývalý prezident Americké katolické biblické asociace, napsal: „Pokud slovo adelfos [bratr] není v N[ovém] Z[ákoně] použito pouze obrazně nebo metaforicky, ale k označení příbuzenského nebo zákonného vztahu, pak se zde vztahuje výhradně na vlastního nebo nevlastního bratra. Ano, Písmo ukazuje, že Ježíš měl sestry a bratry, kteří byli dětmi Josefa a Marie. zdroj

konec přejaté části

Na stránkách Českobratrské církve v Chebu se zase dočítáme:

Evangelista Lukáš podává vysvětlení, že Marie s Josefem sice bydleli v Nazaretě, ale přišli do Betléma kvůli sčítání lidu: L 2,1-7a

To, že Ježíš vyrostl v Galileji, mělo důsledky pro to, jak byl vnímán. Izraelci rozlišovali sféry svatosti podle vzdálenosti od chrámu. Svatým městem byl Jeruzalém a jím byla ozvláštněna či posvěcena Judea, kdežto Galilea se nacházela dále a leckteří z Judeje se na Galilejce dívali spatra.  J 1,46 Natanael (Filipovi): „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“

Z evangelií se dovídáme, že měl Ježíš bratry a sestry: Mk 6,3

Kolik dětí bylo v rodině? Ježíš a jeho 4 bratři jsou uvedeni jménem a pak je řečeno, že sestry – tedy minimálně 2. Z toho vyplývá, že měl Ježíš přinejmenším 6 sourozenců. On sám byl nejstarším z nich. Římskokatolická církev učí, že to museli být bratranci a sestřenice i když v biblickém textu stojí doslova „bratři a sestry“. Učí tak, protože oslavují Marii jako pannu – pannu dokonce i poté, co porodila Ježíše. Ale všimněme si, jak je poznámka kolemstojících v Markově evangeliu spontánní. Pro mně je nejpřesvědčivější, že lidé poukazovali na Ježíšovy nejbližší - nikoli na bratrance či sestřenice. Navíc v židovské tradici se cení mateřství, takže by bylo velmi zvláštní, kdyby po narození Ježíše už žádné děti do rodiny nepřibyly. 

Z různých narážek v evangeliích vysvítá, že vztahy mezi Ježíšem a zbytkem rodiny byly leckdy napjaté: na svatbě v Káni Ježíš matce odpověděl „Co máme společného, ženo?“ Téměř chladným oslovením „ženo“ Ježíš vyjádřil odstup. Tím není řečeno, že by k ní neměl pozitivní vztah, ale spíše to, že nechtěl být pouze v roli syna, kterému matka říká, co má dělat. Byl si vědom vlastního poslání.
Jiná epizoda je zachycena v Mk 3,31-35

O Ježíšovi se dále vědělo, že je tesař, syn tesaře. To však neznamená, že by byl prostým a nevzdělaným dělníkem. Flusser k tomu píše: Zákoníci „vyžadovali, aby každý svého syna učil obchodu a mnozí z nich byli sami řemeslníky. Za obzvlášť vzdělané byli považováni právě tesaři. Když stáli před obtížným problémem, padla otázka ‚Je tu mezi námi tesař nebo syn tesaře, který by nám mohl ten problém vyřešit?‘

Závěrem bych chtěl ještě zmínit otázku pramenů. Jestliže se ptáme po Ježíšově jako historické postavě, potřebujeme vědět, kde se o něm dozvíme. Protože jste již dlouhá léta křesťany, připadá vám asi samozřejmé, že historickými prameny jsou v těchto souvislostech evangelia. Tak tomu skutečně je, protože mimo evangelia se o Ježíšovi zachovalo jen několik zmínek. Existují také evangelia, která se nedostala do NZ. Nejznámějším z nich je Tomášovo evangelium. Ta však oproti Matoušovi, Markovi, Lukášovi a Janovi nepřinášejí další, historicky zajímavé informace. Je také možné, že Tomášovo ev. bylo sepsáno později než ta evangelia, která máme v NZ a že je na nich tedy závislé spíše než aby představovalo nezávislý pramen.

Dochovaly se různé písemnosti přibližně z Ježíšovy, které nám dávají nahlédnout do hospodářských a politických poměrů v Izraeli a Římské říši, takže lze říci, že různé detaily z evangelií zapadají do obrazu té doby; jsou věrohodné.

Pokud však jde o zmínky o samotném Ježíšovi v mimobiblických pramenech, za zmínku stojí asi jen tři.
První zmínka pochází z Talmudu, z traktátu Sanhedrin 43a: "V předvečer paschy byl pověšen Ježíš (někt. rukopisy + Nazarejský), protože provozoval čarodějnictví a podněcoval Izrael k odpadnutí." (srov. obvinění v Mt 12:24)

Týkalo se to Ježíšových mocných činů. Zatímco v očích některých šlo o znamení, jimiž Bůh potvrzoval Ježíšova slova, jeho oponenti sice nezpochybňovali, že došlo k mocným činům, ale prohlásili, že je konal satanskou mocí – tedy že provozoval magii.

Dále se uchovala zmínka u římského historika Tacita, který ke zprávě o pronásledování  křesťanů za Nerona přičinil tuto vysvětlující poznámku: "Původce toho jména, Kristus, byl za vlády Tibériovy prokurátorem Pontiem Pilátem popraven."

Z toho plyne, že Tacitus měl za to, že Ježíšova poprava za úřadování Piláta byla historickou skutečností.

A do třetice, nejdelší zmínka o Ježíšovi mimo novozákonní spisy pochází od židovského historika Josefa Flavia, který ve svém díle Židovské starožitnosti píše:

“Asi v té době se objevil Ježíš, moudrý muž - pokud je vůbec náležité mluvit o něm jako o člověku - protože konal zázraky; stal se učitelem lidí, kteří s potěšením přijímají pravdu. Přitahoval mnohé z Židů i z pohanů. Byl to Kristus. Když jej Pilát z podnětu našich představitelů odsoudil na kříž, ti, kteří jej prve milovali, jej neopustili, protože se jim třetího dne ukázal živý - jak Boží proroci předpověděli o této a tisíci dalších úžasných věcech, jež se jej týkají; a křesťané, lid, který se tak jmenuje po něm, do tohoto dne nevyhynuli.”

K tomuto citátu je třeba říci dvojí. Nejprve to, že vzbuzuje rozpaky tím, že zní na židovského historika až příliš křesťansky. Za druhé to, že v celku Flaviova díla se tento citát nachází na správném místě. V jeho blízkosti se totiž mluví i o dalších postavách, které jsou nám známy z evangelií: o farizejích, saducejích, zélótském protiřímském odboji, o Pilátovi, Herodovi a Janu Křtiteli. Zmínka o Ježíšovi sem přesně zapadá.

Badatelé se shodují na tom, že Flavius skutečně psal o Ježíšovi, ale jeho zmínka byla rozšířena nějakým křesťanem, který toto dílo opisoval.

Konkrétně je možné vidět, že křesťanská vsuvka začíná tam, kde Flavius řekne, že Ježíš byl mudrc nebo moudrý člověk – a toho se zřejmě chytil křesťanský opisovač, kterému nestačilo, že by Ježíš měl být moudrým člověkem a proto doplnil: pokud je ovšem možné o něm mluvit jako o člověku.

Panuje tedy shoda v tom, že Flavius skutečně píše o Ježíšovi jako o někom, kdo skutečně žil v té době jako jiné postavy, jež známe z evangelií, ale na druhou stranu nějaký křesťan Flaviova slova doplnil.

Zajímavé je, že kdybychom byli odkázáni na tyto mimobiblické zmínky o Ježíšovi, tím nejjistějším faktem by byla skutečnost jeho smrti - to, že byl Ježíš ukřižován v Judeji za Pontského Piláta. zdroj

konec přejaté části

Bylo by tedy možné určit pravost Kristova těla podle DNA někoho z nich? Ano! Ale museli bychom nejprve mít jejich DNA.

 

Představme si, že bylo tělo opravdu oběveno a jeho pravost potvrtzena. Jak by to asi vypadalo?

(následující článek je pohou teorií a fikcí)

21.4.2065 - je objevena jeskyně poblíž Jeruzaléma s kostrou, která nese znaky ukřižování. Prakticky okamžitě vznikají teorie o nálezu těla Krista.

22.4.2065 - Katolická církev v čele s papežem striktně odmítá pravost kostry a že by se snad mohlo jednat o Ježíše. Na místo nálezu jsou ihned vysláni dva zástupci církve, aby měli situaci pod dohledem.

5.5. 2065 - po archeologickém a jiném odborném prozkoumání se po dlouhých příprávách kostra převáží do laboratoří ve Velké Británii.

 

12.7. 2065 - po dlouhém zkoumání jsou uveřejněny první závěry. Jedná se o kostru muže z období cca 20 - 40 n. l. Věk se odhaduje mezi 30 - 35 lety. Smrt byla zcela jistě zaviněna ukřižováním.Dotyččný mohl být Indického původu - některé rysy tomu napovídají, další rysy ale jasně fandí typickému obyvateli Izraele - Všechny tyto detaily se nápadně shodují s Kristem, církev se začíná obávat a snaží se zasáhnout do pátrání nekalými praktikami jako je uplácení, či vyhrožování - moc ale neuspěje.

 

30.10.2065 - jsou objevena těla poblíž nedávno oběvené "Kristovy hrobky" - jak se teď jeskyni říká. Pro provedení testů DNA a dalších testů je prokázáno, že se jistojistě jedná o dvě ženy a dva muže. Tělo pomyslného Krista je příbuzno však jen z jenou ženou a s jedním mužem a sice ze starší ženou a mladším mužem - tyto kostry jsou poté označeny jako těla Marie (matky) a Jakob (Ježíšův syn) - další dvě jsou přiřčena Máří Magdaléně (Ježíšovi družce) a Josefovi (nevlastnímu otci Ježíše a partnerovi Marie). Tím se rozvíří i myšlenky o pravém otci ježíše. Cirkev je opět na koni a snaží se prokázat Ježíšův "božský původ".

 

5.5. 2066 - nalezeno tělo muže na jehož hrobce je vytesáno jméo Juda / Judah. Nějakého badatele napadne srovnat DNA tohoto muže a DNA "Krista" - SHODUJÍ SE! - tento fakt naprosto otřásá katolickou církví - Ježíš měl světského otce! - Církev reaguje rychle prohlášením, že není vyloučeno, že do tohoto muže vstoupil bůh - i přes toto tvrzení počet věřících povážlivě klesne.

 

12.7. 2066 - je objevena hliněná destička - nazývaná trošku posměšně "poslední hřebík". - je na ní přesný popis polhy posledního odpočinku Krista. Tento popis skoro přesně sedí na "hrobku Krista". - Po potvrzení pravosti destičky je potvrzena i pravost těla - Ježíš Kristus byl nalezen! - Církev zažívá zemětřesení.

 

I přes tato fakta - zůstává na světě necelých 60 milionů křesťanů - stále méně se ale hlásí ke katolické církvi. Vznikají nová náboženství, jako odnože křesťanství, které lépe odpovídají novým poznatkům. Víra v křesťanského boha trvá i po silném otřesu.

Co myslíte vy, co by se stalo?

 

obsah je majetkem www.paranormal-activity.estranky.cz a jeho kopírování je trestné

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Kdyby se našlo Ježíšovo tělo...

(Jiřina, 19. 9. 2013 11:27)

Vatikán by opět našel způsob,jak ovečky oblbnout.Ostatních by bylo nejlíp upálit.Má ale moc a peníze.Koupí a zastraší koho se mu zachce.