Jdi na obsah Jdi na menu
 


Znaky a symboly

 

Keltské Amulety

2. června 2007 v 19:52 | DeAd666DaRkPriNcEss

Keltská osmička
Tento amulet považovali za zdroj věčnosti. Dodáva nekonečnou sílu v boji proti zlu a bezpráví.
...
Keltské Slunce
Tento Keltský amulet přitahuje moc Slunce a světla a dodáva energii především těm, kteří potřebují dostatek síly pro konkrétní dlouhodobou úlohu nebo cíl.
...
Keltský klin
Dodáva moudrost a pomáha při rozplétání a řešení konfliktů v mezilidských vztazích. Amulet jednoty tajemného světa s naším.
...
Keltský kříž
Prastarý Keltský kříž s symbolikou spřízněností Bohů, Přírody, Člověka. Dáva nádějí, ukazuje cestu a pomáha prekonávat překážky.
.
Keltská Triáda
Jeden z původních mystických znaků Keltských kňězů, z kterého se vycházelo při očišťovacích rituálech. Přinášel dobré a čisté myšlenky a dělal nositele lepším člověkem.
...
Keltský znak - Triada
Symbol večného života, hledání a nalezení pravdy a rovnováhy v životě, likviduje příčiny stresu, chráni před osudovými ránami, pozitivně mění přístup k problémům i k celému životu. Účinnost je zvýšená několikonásobným vyobrazením znaku na amuletě.
.
Keltský kruh
Symbol pradávného spojení živlu země, vody a ohně. Dodává životní energii, sebejistotu, příznivě ovlivňuje zdravotní stav organizmu. Pomáha na ceste k osviecení, dáva energii a rozvíjí kreativitu.
.
Čtyři roční období
Amulet přináší ochranu a zdraví.
..
Štít světových stran
Přináší lásku a štěstí každému, kdo ho bude nosit.
.
Brighitin kruh
Kruh přináší kreativitu a sebedůveru.
.
Scathachyna sekera
Scadhach je obratnou a úspešnou válečnicí a Bohyní síly. Její sekera zaručuje svému nositeli zdraví, sílu a obratnost v taktice a strategii.
.
Tři světy
Povzbuzuje schopnosti růstu a vývoje svého nositele. Spojuje svět Bohů a Bohyň se světem lidí a zvířat a s mystiským podsvetím smrti, života a znovuzrození.
.
Keltská spirála
Je biogenerátor, který regeneruje koncentraci bioenergie do určitých míst, podobně jako s touto energii zacházejí léčitele. Proto se může tato spirála nosit zavěšená na krku, ale můžeme ji i přikladat na bolavá místa. Pomocí této spirály můžeme i velmi účinně aktivovat vodu, která se používa pro léčebné účely (položi se pod pohár s vodou). Keltská spirála se též používá k stimulaci akupunkturových bodů. Tato spirála projevila značnou sílu a schopnost odstraňóvat negativní vliv mobilních telefonů, televizních a počitačových obrazovek.
.
Hexagram
 
Hexagram - neboli Šalamounovo znamení, vyjádřené šesticípou hvězdou, vytvořenou ze dvou protínajících se rovnoramenných trojúhelníků. Je 1.) základním hermetickým symbolem života a 2.) základním magickým pantaklem. V alchymické konkretizaci je hexagram symbolem "mystické svatby" (hieros gamos), neboť vyjadřuje prostupování a spojení živlů ohně a vody. Vyjadřuje tak tajemství vesmírné rovnováhy a současně vzestup ducha a tajemství smrti. Hexagram je tvořen prvky živlu ohně (nahoru směřující trojúhelník) a živlu voda (dolů směřující trojúhelník). Posuneme li oba trojúhelníky tak aby vytvořili kosodélník, dostaneme symbol smrti (oddělení metafyzického ohně od metafyzické vody: duch - oheň dokončil cestu hmotou - vodou a osvobodil se od ní). Smrt je v tomto smyslu jen etapou celkového vývoje. Vzájemná interakce obou trigonů, ohně a vody, odpovídá v podstatě achymickému principu "solve et coagula" (odděluj a zhušťuj - spojuj). Doprostřed hexagramu se vpisuje hebrejské písmeno jod, které dává tomuto obrazci pečeť symbolu svrchovaného hermetického poznání. Hexagram se tím stává klíčem k hermetismu a ideograficky v sobě obsahuje tajemství Smaragdové desky. Hexagram je také relativně novým znamením židovstva (Davidova hvězda), avšak byl znám již ve starém Egyptě a jiných kulturách. Aritmosoficky vyjadřuje šestku, která znamená dvojí trojnost ovládající veškeré dění, tedy i vývoj. V praktické magii je hexagram mocným pantaklem a symbolem makrokosmu.
hexagram
 
Spirála
 
Spirála......je často používaný keltský symbol a vyskytuje se v mnoha variacích. Její pravý význam není jistě znám, ale mnoho takových symbolů se našlo také v Irsku a ve Francii. Předpokládá se, že symbolizuje cestu z vnitřního světa k vnější duši nebo do vyšších duševních úrovních; představuje růst,rozšíření a vesmírnou energii, to závisí na kultuře, která ji použila. Ve starověkém Irsku se používala jako symbol slunce.
Spirála dvojitá......tento symbol jsou vlastně dvě spojené spirály, které jsou po směru hodinových ručiček. V době bronzové se často Dvojitá Spirála používala jako ornament na umělecké předměty všech druhů. Ve starověkém Řecku byl tento symbol běžný na vázách a amforách, a často znamenal vodu nebo moře. Jedna teorie říká, že Dvojitá Spirála představuje znak rovnodenosti, tedy čas kdy je den a noc stejně dlouhý.
.
Spirála života.....symbolizuje narození, smrt a další život. Znak je nakreslen jednou nepřerušovanou čarou a tím pádem je hodně podobný kruhu.
Jedná se o starý Keltský symbol.
 
Převrácený kříž
 
Podle pověsti byl sv. Petr ukřižován hlavou dolů, protože se sám cítil nehoden být ukřižován vzpřímeně jako Kristus. Obrácený kříž se proto stal symbolem pokory. Má podobný symbolický význam, jako obracený strom života - duchovní síla má kořeny v nebi, odkud sahá k zemi.
V dnešní době ho převzali satanisté a považují ho spolu s obráceným pentagramem za svůj symbol. (Pouze jako jejich projev pohrdání církví).
obrácený kříž
 
Oko
 
Je symbol duchovního zření, ale také "okno duše". Oko totiž může vpouštět vjemy vnějšího světa do světa vnitřního a naopak může promítat vnitřní svět do vnějšího. Tzv. "Třetí oko" je symbolem vnitřního zraku. Oko v trojúhelníku znamená poznání, které proniká tajemství. Obraz Oka byl v Mezopotámii mocným amuletem. Na posvátných místech tzv. "Očního chrámu" v Tell Brakuv severovýchodní Syrii nacházeli archeologové v vykopávkách z pozdního uruckého období tisíce malých "očních model". U některých exemplářů jsou vidět tři oči nebo dva páry očí. Občas jsou tyto modly podobné člověku objímajícímu dítě, takže alternativní názor v nich vidí obětiny věnované vševidoucí bohyni-matce. I když není snadné rozlišit, kdy mělo oko čistě dekorativní funkci a kdy magickou. v případě amuletů a přívěsků ve tvaru oka je náboženský nádech zřejmější.
 

Vševidoucí oko

Toto oko nad pyramidou představuje boha během jeho období "smrti" očekávajícího znovuzrození. Zatím dlí v podsvětí, nicméně jeho duše je stále živá a pozoruje, jak je naznačeno otevřeným okem.
Tento symbol se také, v trochu zjednodušené formě (oko v trojúhelníku), používá v křesťanství jako symbol Boha vševidoucího.
Také je tento symbol na amerických bankovkách. Dostal se tam prý, protože "návrháři" těchto bankovek byli ovlivněni svobodnými zednáři (kteří převzali mnoho egyptských symbolů).
vsevidouci oko
 
Převrácený pentagram
 
Jedná se o symbol černé magie nebo také Satana. Často okolo něj jsou nápisy: Samael a Lilith. Samael je pekelný kníže stojící nejblíž samému satanovi. Podle rabínské tradice je Samael totožný s "andělem mrti" a měl být také skutečným otcem Kaina. Jako biblický had geneze je občas ztotožňován s Leviathanem. Sameal je také esoterní jméno Satanovo. Lilith (též Lilita) je pekelná manželka Samaela, noční démon, nazývaný také "pekelná děvka". V černé magie často ztělesňuje symbol temné stránky ženské sexuality. Do Obráceného Pentagramu je také někdy vkreslena hlava Mendéského kozla - pak se občas nazývá Baphomet.
 

 

Pentagram

Pěticípá hvězda, významné magické znamení, zvané "planoucí hvězda mágů" nebo také "muří noha", současně silný pantakl, který jako kondenzátor magických fluid poskytuje magiku, jenž jej nosí na prsou nakreslený červenou barvou na panenském pergamenu, nejvyšší ochranu (jeho trujúhelníkové prvky představují čtyři živly a duchovnost. Toto zdvojení zase symbolizuje moc spoutat nebo zapudit zlé duchy). Rozlišuje se pentagram bílé a černé magie: Pentagram bílé magie obsahuje zakreslenou postavu člověka s rozpjatýma rukama, pentagram černé magie je obrácený pentagram magie bílé se zakreslenou hlavou mendeského kozla sabatu.
Velký magický pentagram je opsán božským jménem Tetragrammaton, případně hebrejskýmy písmeny jod-hé-vau-hé (JHVH) Esoterně je pentagram symbolem mikrokosmu, tj člověka. Hojně byl zobrazován na řeckých mincích a v současné době je symbolem řádu zednářských lóží a hermetických společenství. Ve Skandinávii se pentagram kreslil na dveře jako ochrana proti Ďáblovi a Trollům. V Pythagorejském mysticismu symbolizuje pentagram lidské bytí. Horní cíp je hava, další pak ruce a nohy.
 

 

Caduceus

Symbol, který tvoří dva hadi obtáčející hůl směrem vzhůru. Objevuje se již ve starém Egyptě a vyjadřují základní povahu astrálního světla, jeho polarizaci ob a od. E. Lévi (Dějiny magie) připojuje k tomuto symbolu bajku o Teiresiovi, který nalezl dva spletené hady a oddělil je násilím holí, domnívaje se, že spolu zápasí, avšak: "Neporozuměl symbolu hole, chtěl od sebe odděliti síly přírody, vědění a víry, inteligenci od lásky, muže od ženy. Viděl je jako spolu zápasící, pokládal je za soupeře, a chtěje je odděliti poranil je, čímž ztratil svoji vlastní rovnováhu; chvíli byl mužem, chvíli ženou, nikdy nejsa dokonalý a manželství bylo mu zapovězeno. Zde jsou zjevena veškerá tajemství univerzální rovnováhy a stvoření. Lidský androgyn dokazuje, že muž a žena odděleni od sebe jsou neplodní stejně jako náboženství oddělené od vědy, inteligence bez lásky, mírnost bez síly, milosrdenství bez spravedlnosti a obráceně. Harmonie roste analogií protikladů; nutno je odlišiti,aby mohly býti spojeny, nesmějí se však oddělit, aby byla umožněna volba mezi nimi... Tak spojují se všechny protiklady přírody, a kdo je chce oddělit propadá témuž trestu jako Teiresias." V řecké mytoligii je tento symbol (nazývaný Kerykeion), původně chápaný jako čarodějná hůl, zobrazován holí, jejíž horní část tvoří dva hadi obrácení hlavami k sobě - horní část hole současně nese křídla. Někdy je tato hůl zobrazována také jako erigovaný penis obtočený dvěma hady a vyjadřuje tak symbol plodnosti. Jedná se tedy o dva esoterní významy: jednota protikladů a plodnost (tvořivost). Tvořivost vyplývá z rozporů a vede k jednotě (rovnováze). V tomto smyslu též Caduceus reprezentuje Androgyna i Herma posla bohů a průvodce duší.
caduceus
 
Nekonečný uzel
 
V keltském, čínském a indickém umění představuje Nekonečný Uzel plynulost a návaznost, dlouhověkost a věčnost. V Číně se mu zároveň říká uzel štěstí.
Pro hinduisty představuje uzel znamení, které má Višnu na hrudi. Podle jiné čínské tradice je zas symbolem vnitřností poraženého nepřítele (zde hraje svojí roli souzvučnost pchang-čang (Nekonečný Uzel) s cang (vnitřnosti).
Tento uzel se používá všude po světe velice často a v nejrůznějších obměnách (vyděl jsem ho i na sušenkách nebo také jako ornament u jedné súry).
 
nekonecny uzel
 
 
Kruh
 
Symbol nebe-věčný tok bez konce-celistvost a věčnost. Kruh ze soli, nebo namalovaný světsenou křídou, uchrání toho kdo je uvnitř před zlými silami.

"Kruh patří mezi nejuniverzálnější posvátné symboly a jeho důležitost uznávají mnohé duchovní kultury. Kruh reprezentuje zcela vše - nepřetržitý koloběh života ,smrti a znovuzrození ,stejně tak jako menší změny ,například probuzení a snění ,přijímání potravy a vylučování ,nádech a výdech. Představuje celou věčnost a celý vesmír. Staří Řekové považovali kruh za dokonalý symbol ,z něhož vychází všechny ostatní věci. Planety ,stejně jako mnoho mikroskopických struktur v lidském těle,mají tvar kruhu. Pokud se tento symbol zhmotní kolem těla ,pak se vnitřní energie může umocnit ,a veškeré myšlenky ,skutky a činnosti probíhající uvnitř se stávají posvátnou metaforou.

.Symbol kruhu má pro pohany stěžejní význam. Nedávno jsem v jednom komentáři u Lady Roveny trochu nadneseně napsal : "Křesťan udělá kříž ,pohan vytvoří kruh." ,a přestože ne každý pohan při svých rituálech kruh vytváří ,všichni jistě ctí hlubokou symboliku kterou v sobě tento tvar skrývá. Pro pohanské vnímání času je chrakteristické uvědomování si životních cyklů ,které se podobají kruhům ,či spirálám. Všechno ve vesmíru se otáčí v kruzích. V kruzích se pohybují planety ,roční období i životní cykly všech organizmů. Vznik a zánik ,zmar a obnova ,to všechno je v obraze kruhu obsaženo. Tato symbolika je ještě zvýrazněna v kruhu znázorněném v podobě bájného hada Urubora ,který požírá svůj vlastní ocas. Vytvoření kruhu je gesto ,kterým pohan nevyznačuje pouze posvátný prostor v němž proběhne rituál ,ale také gesto ,kterým všechny tyto skutečnosti uznává. Emma Restall Orr dále připomíná : "Kruh zajišťuje ,že je do rituálu zahrnut každý stejně a nikdo nestojí nad druhými kvůli vyšší hodnosti ,jež by s sebou nesla moc. Každý člověk je považován za někoho ,kdo přináší své jedinečné dary na dané místo ,tady a teď."

Pro všechny tyto významy je mi znamení kruhu velice blízké. Vnímám ho jako symbol přírody a jejích cyklů i jako připomínku rovnosti mezi lidmi a všemi ostatními tvory. Velice sympaticky mi zní i název wiccanské tradice Seleny Foxové ,Svatyně kruhu.
" zdroj
 
 

TRIQUERTA

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Triquetra-Vesica.svg/2000px-Triquetra-Vesica.svg.png

Triquerta je vlastně grafické znázornění čísla tři a trojnosti obecně. Existuje celá řada variant
 
tohoto symbolu ,tři propletené ryby ,tři propletené rohy ,tři půlměsíce ,tři trojúhelníky (Valknut) ,apod. Nejznámější variantou triquerty je spletenec ve tvaru tří kopinatých listů pocházející z keltského prostředí. Pro Kelty byla trojka a její násobky posvátnými čísly. Zvláštní úctě se těšila devítka jež se skládá ze tří trojek. Edain McCoyová říká : "Devítka se také v mnoha kulturách spojovala s tajemstvími Měsíce ,neboť číslo devět se vrací k sobě stejně jako Měsíc ,ať se s ním jakkoli manipuluje. Vyzkoušejte si to sami. Násobte jakékoli číslo devíti ,sečtěte jednotlivé číslice výsledku a dostanete opět devět. Nikdy to neselže. Například 9x5. Výsledný součin je 45. Oddělte číslice 4 a 5 ,sečtěte je dohromady a získáte zase 9."
Triquerta je oblíbeným symbolem i mezi wiccany a současnými keltskými pohany. Pro někoho je symbolem trojné bohyně ,pro jiného symbolizuje zemi, oblohu a moře ,další ho vnímá jako znamení šamanského horního středního a dolního světa ,atd. Obecně je triquerta chápána jako symbol rovnováhy a štěstí. zdroj
 
 
 
Želva
 
Želva je prastarým symbolem dlouhověkosti ,vytrvalosti ,trpělivosti a životní moudrosti. Želva patří k nejstarším druhům plazů ,známe želvy suchozemské i vodní ,býložravé i masožravé a všechny tyto druhy hrály důležitou roli v mýtech a symbolice národů ,které se s nimi setkávaly. Asi nejznámějším mýtem je asijská legenda o želvě jménem Bedawang na jejímž obrovském krunýři stojí čtyři sloni ,kteří nesou na svých zádech celý svět. V této a podobných legendách má želva rysy samotné matky země. Také pomalý metabolismus želv a jejich dlouhověkost spojuje tyto tvory se základními zemskými energiemi. Indiánští šamani často používají želvích krunýřů k výrobě posvátných chřestidel jejichž zvuk má moc nás s těmito energiemi spojovat. Ve staré Číně byla želva patronem a ochráncem chrámů a z jejího krunýře se zde věštilo.
Mě osobně je energie želv velmi blízká a její symbol používám dokonce jako své osobní znamení. Jsem totiž svým založením spíše pomalejší typ a z věcí ,jako je třeba vyplnění nějakého pitomého spotřebitelského dotazníku dokážu udělat horor na hodinu ,protože každou odpověď donekonečna zvažuju. V hádkách se moc nechytám ,protože něž do hloubky promyslím co mi chce vlastně můj protivník říct a co bych mu měl odpovědět ,tak je většinou po všem.Tím nechci říct ,že bych se neuměl rozhodnout a byl snadno ovlivnitelný - to v žádném případě. Mám-li jistotu ,že jsem v něčem zvážil všechna pro a proti ,pak je mé rozhodnutí obyčejně velmi pevné až konzervativní ,vadí mi však pocit ,že bych měl něco uchvátat. Moje žena je pravý opak ,je velmi impulzivní a emocionální. A tak zatímco ona občas lituje toho ,co udělala ,já zase někdy lituju toho ,co jsem neudělal. Ani jedna z variant není úplně ideální ,ale měnit základní naturel je dost těžké a já jsem holt ta želva a moc s tím nenadělám. Mám vlastně tu želví zemskou energii docela rád a snažím se z ní využít to nejlepší. Vím i o svých slabinách a tak se snažím v okamžicích ,kdy je to opravdu důležité nezaspat a kdykoli se mi to povede ,mám ze sebe radost. zdroj
 
Symbol trojské bohyně
 
Tento symbol představuje tři fáze Měsíce (dorůstání ,úplněk a ubývání) a zároveň tři podoby měsíční bohyně (pannu ,matku a stařenu).
Uctívání trojné bohyně je jednou ze základních charakteristik wiccanské víry. Vychází z prací Roberta Gravese a nachází oporu v rozličných podobách Bohyně u starověkých pohanských kultur.
Dorůstajícímu Měsíci odpovídá bohyně v podobě panny. Narozdíl od křesťanské panny Marie ,která je ztělesněním pokory a odevzdání se ,je mezi pohany bohyně v panenské podobě vnímána spíše jako divoká anezkrotná bytost ,křehká i prudká zároveň. Není vůbec divu ,že se nezávislá panenská lovkyně Artemis (Diana) stala tolik oblíbenou u feministicky orientovaných wiccanek.
Fáze úplňku je symbolem plnosti ,zralosti a mateřství a odpovídá neolitickým obrazům Velké Matky plných tvarů. Bohyně Matka je dárkyní úrody a ochránkyní rodících žen.
Ubývající Měsíc představuje bohyni v podobě stařeny. Jako stařena nahání bohyně trochu hrůzu ,protože symbolizuje síly smrti ,zimy a zmaru. Zároveň ale představuje možnost transformace ,regenerace a znovuzrození.
Symbol trojné bohyně je mezi wiccany velice oblíbený. V meditaci pomáhá zaměřit pozornost na energii bohyně a často se objevuje sám ,nebo ve spojení s jinými symboly (pentagram ,triquerta ,atd.) ,jako dekorace a znamení wiccanské víry na knihách stínů ,pentaklech ,rituálních oděvech a špercích. zdroj
 
Trojná bohyně
 
Růže
 
Tím ,čím je pro východní tradici lotos ,je pro tradici západní růže. Růže je symbolem dokonalosti ,osvícení a tajemství. Růže je též symbolem Afroditiným a Venušiným a tak podobně jako pentagram představuje Božské ženství ,mateřství a lásku. Také křesťanství přejalo růži jako symbol Marie ,královny nebes. Soustředné okvětní lístky růže symbolizují otáčející se kolo života a magickou spirálu věčnosti. Střed růže představuje hluboké tajemství vesmíru ,zdroj ,který způsobuje pohyb a osu kolem které se vše otáčí. Né náhodou se kruhovým mozaikám na oknech či stropech starých budov říká rozety a modlitebním korálkům Matky Boží růženec.
Barva květu a počet okvětních lístků může do značné míry měnit význam tohoto symbolu. Například z alchymie známe růži červeno-bílou ,která představuje světlo a čin ,a nevyhnutelnou
 
dualitu ,kterou je třeba překlenout pro vytvoření celku. Mystický řád Rosenkruciánů zase používá symbol pětilisté růže a kříž přičemž čtyřka kříže společně s pěti okvětními lístky růže ,tvoří číslo devět ,které bylo posvátné už starým Keltům.
Pětilistá růže v kombinaci s pentagramem tvoří tzv. Růžový pentagram ,který prý chrání před vnitřní rozpolceností a pomáhá zachovávat mlčenlivost a tajemství. Růži ,jako symbol mlčenlivosti můžeme vidět i v lidovém zvyku jízdy králů ,kde vyvolený ověnčený král drží v ústech růži ,aby nemohl promluvit. V německu se zas dříve zavěšovala růže nad místo ,kde se vedli hovory ,které měli zůstat v tajnosti.
Kromě pětilisté růže se můžeme také setkat s růží čtyřlistou symbolizující čtyři živly a stabilitu ,s růží šestilistou (symbol makrokosmu) a jednadvacetilistou značící ovládnutí božského principu.
V lidové magii nesměla růže chybět při kouzlech přivolávajících lásku či krásu. zdroj
 
Septagram
 
Sedmicípá hvězda septagram (též heptagram) je staré magické znamení užívané v astrologii a alchymii. Jeho sedm cípů odkazuje k sedmi základním planetám : Slunci ,Měsíci ,Merkuru ,Venuši ,Marsu ,Jupiteru a Saturnu, s nimiž pracovala tradiční astrologie před objevením Uranu (1781),Neptunu (1846),a Pluta (1930) ,a k sedmi dnům v týdnu ,které tyto planety ovládají.
Číslo sedm bylo posvátné pro Sumeřany a Babyloňany.Biblický Starý zákon propůjčuje číslu sedm
heptagram
vševědoucnost (sedm očí Jahvových) a moudrost (moudrost si vystavěla dům na sedmi sloupech ,sedm stupňů vedlo též do Šalamounova chrámu a zde stál sedmiramenný židovský svícen menora). V alchymii existuje sedm stupňů ,kterých je třeba dosáhnout ,abychom získali kámen mudrců.
Septagram kromě toho patří,tak jako ostatní hvězdice ,mezi důležitá ochranná znamení. Namalovaný či vyrytý septagram můžeme použít k ochraně předmětu před jejich poškozením. Mezi wiccany je to oblíbený symbol zdobící nejednu knihu stínů ,v Cunninghamově knize Living wicca nalezneme septagram jako značku pro magickou energii a wiccanská tradice Blue Star si modrou variantu tohoto symbolu zvolila za svůj oficiální znak. zdroj
 
Kříž
 

Kříž je jedním z nejstarších a nejznámějších symbolů, který užívá několik náboženství, a to zvláště křesťanství. Jedná se o geometrický obrazec, skládající se ze dvou úseček či obdélníků, které zpravidla svírají pravý úhel, a dělí tak jednu nebo obě úsečky vedví.

Tento symbol může označovat rozdělení světa na čtyři elementy či světové strany, případně popisovat spojení božského (vertikála) a lidského či světského prvku (horizontála).

Kříž (lat. crux) však také označuje popravčí nástroj, užívaný ve starověku Babyloňany, Féničany, Peršany nebo Kartáginci, od kterých jej převzali Římané (neužívali jej však Egypťané a Řekové). V římské říši sloužil k popravě zločinců – otroků, politických buřičů a těch, kdo nebyli římskými občany. Kříž mohl mít různou podobu; kromě tradičního tvaru † se mohl podobat písmenům T nebo X. Vzhledem k tomu, že na kříži byl popraven i Ježíš Kristus, stal se kříž, počínaje 5. nebo 6. stoletím, typickým znamením křesťanství.

 

Typy křížů

.

Kříž Popis Ukázka
Řecký kříž

Také znám jako crux immissa quadrata, užívá jej obvykle východní církev. Kříž má všechna čtyři ramena stejně dlouhá.

Greek cross.svg
Latinský kříž

Nejznámější podoba kříže je s prodlouženou částí svislého břevna tzv. kříž latinský. Ten je nejužívanějším symbolem západní křesťanské církve.

Christian cross.svg
Ondřejský kříž

V podobě písmene X, na němž byl umučensvatý Ondřej, nachází se např. na vlajce Skotska;

Saint Andrew's cross.svg
Kříž sv. Antonína

Někdy též kříž tau či crux commissa v podobě písmene T. V této podobě nejčastěji vytvářeli Římané kříže pro popravy;.

Tau-kruis.jpg
Svatopetrský kříž

Obrácený latinský kříž, na němž měl být podle legendy popraven apoštol Petr; vzhledově shodný se symbolem satanismu;.

Peter's Cross.svg
Ankh

též crux ansata v podobě písmene T, nad nímž je ovál nebo kruh; původně egyptský symbol života, později přijatý koptskými křestany;

Ankh.svg
Patriarchální kříž

nebo také dvojitý, kříž se dvěma příčnými břevny. Dnes platí tento kříž za biskupský. Kratší příčné břevno má naznačovat tabulku, na níž Pilát dal napsat jméno a vinu Ježíšovu.

Patriarchal cross.svg
Papežský kříž

Kříž charakterizují tři různě dlouhá příčná břevna, uspořádaná shora od nejmenšího po největší, užívá jej ve svém znaku papež.

PopesCross.svg
Pravoslavný kříž

nebo také Ruský, jako sybol jej používá ruská pravoslavná církev. Ukazuje pod dvěma vodorovnými břevny ještě jedno malé příčné břevno určené pro přibití nohou.

Cross of the Russian Orthodox Church 01.svg
Keltský kříž

Latinský kříž nebo řecký rovnoramený kříž, jehož střed obepíná kruh.

Celtic cross.svg
Labarum

Chrismon, Chi-Rho. Monogram, který tvoří řecká začáteční písmena Ježíše Krista. Latinské X je řecké CH, a latinské P je řecké R..

Simple Labarum2.svg
Kříž kalvarijní

Kříž stojí na základně, která má připomínat Golgotu.

Calvary cross.svg
hákový kříž

mnoho významů viz článek svastika.

Nazi swastika clean.svg
Babylon.png
 
 
Snad jsem na nic nezapomněl - pokud ano - pište do komentářů
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Posednutí a následné nebezpečí

(Honza, 30. 6. 2019 22:18)

Dobrý den kamarádku včera něco posedlo měl jsem jí svázanou od 00:15-3:01 kdy jí to něco pustilo před svázáním mi na nohu doslova nehtem vyrila určitý znak ale nedaří se mi jej nalezt mohu poprosit o radu?

Případně přikládám email. wolfirias@gmail.com

Kříž

(Carolline, 30. 5. 2019 17:54)

Zdravím, nedávno jsem doma objevila kříž, vypadá jako kdyby byl křesťanský, jenže má na sobě něco jako řetězy a uprostřed něco jako oko. Nemám ponětí, kde se vzal v mém domě, přičemž už nám tu víc jak dva roky straší. Ví někdo, co tento kříž znamená? Může to mít nějakou souvislost? Pokud něco víte, ozvěte se mi prosím na meil: u.karolina@seznam.cz

bozi klic

(Juliana, 4. 11. 2018 21:58)

Dobry vecer,prosim jak vypada symbol boziho klice- tady jsem ho nenansla , dekuji vam mnohokrat za odpoved

Pul mesic

(Renata, 15. 7. 2017 19:56)

Dobry den, jaky vyznam ma symbol leziciho pulmesice se spickami smerem nahoru, casto ho nosi evzuu ve videich, dekuji

Re: Pul mesic

(Lucie, 6. 8. 2018 0:01)

Také bych chtěla vědět. Nemohu to dohledat. Vypátrala jste už něco? :)

Jaký symbol?

(Verča Dv. , 25. 4. 2018 18:38)

Dobrý den, hodně často vidím symbol, třeba i na internetu a jedna holka ze školy ho měla na ruce, a ráda bych se dozvěděla, co je to za symbol. Jsou do dva trojúhelníky naproti sobě, špičky jim jdou od sebe.
Děkuji za případnou odpověď ;D

Re: Jaký symbol?

(Taky to chci vědět, 19. 5. 2018 15:27)

Ráda bych to taky věděla jaký je to znak a co značí

Re: Jaký symbol?

(Petr, 11. 6. 2018 18:57)

Spojení mužského (trojúhelník směřující nahoru) a ženského (směřující dolů) principu ve smyslu vytvoření dokonalé harmonie. Tyto trojúhelníky, spojené uprostřed kruhu, znázorňují tušící mysl. Symbol hexagramu se velice často ve středověku používal při různých okultních rituálech. Dva samotné spojené trojúhelníky nazýváme také "Davidova hvězda".

Význam: Tento symbol pomáhá odhalit budoucí zlé úmysly a udržuje přátelství.

Symbol

(Veronika, 7. 1. 2018 15:40)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, na jedné stodole jsem viděla symboly, byl to kruh s tečkou uprostřed a pod ním 3 svislé čáry, připomínalo mi to lapač snů , nemůžu nikde ten symbol najít, nevíte co by to mohlo znamenat? A proč jsou zrovna na stodole? Byly to 4 stejné symboly. Děkuji za odpověď

Re: Symbol

(admin, 8. 1. 2018 8:24)

Kruh s tečkou uprostřed se stal astrologickým symbolem Slunce. Tři čary byly nejslis vyrazem svate trojice

Potřebovala bych pomoci

(Tanita , 7. 11. 2017 22:20)

Dobrý večer, chtěla jsem poprosit o pomoc. Před nějakou dobou jsem se začala o magii a všechny věci související s tím zajímat. Ale nejsem schopná přijít na to co znamená tento symbol. ( je velice podobný jako triquerta ale má ještě jeden cíp mířící dolů. Všechny 4 cípy jsou protkány kruhem) Můžete klidně psát i na e-mail ... tani.tejnorova@seznam.cz Dopředu děkuji za odpovědi

Hezky zbytek dne

Chválím

(Lucie, 15. 7. 2017 22:50)

Pěkně zpracované. Díky

POZOR NA SATANA

(Jan, 20. 12. 2016 19:48)

TRIQUERTA je SATANSKÝ SYMBOL jsou to 3 ŠESTKY hezky spojené a zakamuflované!!! tak aby vypadaly jako něco keltského. Dávejte si pozor, symboly šelmy jsou všude!!!

Re: POZOR NA SATANA

(radim, 27. 12. 2016 15:12)

-_- jejda jejda škoda že je to symbol trinity Otec, syn a duch svatý... hochu ja jsem satanista už pár let a je mi z tebe do breku

Re: Re: POZOR NA SATANA

(Werewolf , 15. 1. 2017 17:45)

To se máme jako posrat??

Soviet Russia

(Štefan, 3. 12. 2016 18:47)

Dajte prosím aj sovietský

symbol proti dablovi

(Denisa, 9. 2. 2015 4:19)

Dobry den.pisem znova za to tetovanie.totiz v noci sa mi stali take male zazraky....a vecer som zas zacala verit v jedneho anjela:-) mohli by byt vytetovane na tom certovi aj anjelske kridla? Dakujem.

Re: symbol proti dablovi

(lubo, 31. 12. 2015 18:07)

daj sa liecit

Dvojranemný kríž v kruhu

(metla, 13. 12. 2015 10:56)

Nie je tam vysvetlený rovnoramenný kríž v kruhu. Teda kríž ktorý má v strede dve rovnako dlhé vodorovné ramená.

:)

(Šmajdalféna, 29. 12. 2013 13:11)

Povedené...... :) A hippies znak ??