Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kde je Ježíš?

 

Je Ježíš vskřísen na nebesích nebo je pohřben, jestli ano, kte je pohřben?

 

https://www.ancientfuturefaithnetwork.org/wp-content/uploads/2012/01/The-Dead-Christ-Carracci.jpg

 

Otázka: Je vzkříšení Ježíše Krista skutečné?

Odpověď:
Písmo nám dává přesvědčivý důkaz o tom, že Ježíš Kristus skutečně vstal z mrtvých. Kristovo vzkříšení je zaznamenáno v Matouši 28:1-20, Markovi 16:1-20; Lukáši 24:1-53 a Janovi 20:1 – 21:25. Vzkříšený Kristus se také ukázal v knize Skutků (Skutky 1:1-11). Z těchto pasáží se dá získat hned několik „důkazů“ Ježíšova vzkříšení. Za prvé, podívejme se na tu dramatickou proměnu jeho učedníků. Z vyděšených mužů, schovávajících se v jedné místnosti, se stali odvážní lidé, zvěstující evangelium po celém světě. Co jiného než spatření vzkříšeného Krista by mohlo vysvětlit tak dramatickou změnu?

Za druhé, uvažme život apoštola Pavla. Co udělalo z pronásledovatele církve jednoho z největších církevních apoštolů? Bylo to jeho setkání se vzkříšeným Kristem po cestě do Damašku (Skutky 9:1-6). Za třetí, dalším přesvědčivým „důkazem“ je prázdný hrob. Pokud nebyl Kristus vzkříšen, kde je jeho tělo? Učedníci i další lidé viděli hrob, ve kterém byl pochován. Když se vrátili, jeho tělo už tam ale nebylo. Andělé ohlásili, že vstal z mrtvých, jak slíbil (Matouš 28:5-7). Za čtvrté, dodatečným důkazem jeho vzkříšení je svědectví mnoha dalších lidí, kterým se Ježíš ukázal (Matouš 28:5,9,16-17; Marek 16:9; Lukáš 24:13-35; Jan 20:19,24,26-29; 21:1-14; Skutky 1:6-8; 1. Korintským 15:5-7).

Další klíčovou pravdou, potvrzující Ježíšovo vzkříšení jako skutečné, je obrovská důležitost a váha, kterou apoštolové vzkříšení přisuzovali. Jedna z klíčových pasáží, mluvících o vzkříšení, je 1. Korintským 15. Apoštol Pavel v této kapitole vysvětluje, proč je tak nesmírně důležité, abychom chápali a věřili v Kristovo vzkříšení. Vzkříšení je důležité z následujících důvodů:

(1) Pokud nevstal Kristus z mrtvých, nebudou z mrtvých vzkříšeni ani věřící (1. Korintským 15:12-15).


(2) Pokud Kristus nevstal z mrtvých, jeho oběť za hřích nebyla dostatečná (1. Korintským 15:16-19). Ježíšovo vzkříšení je důkazem toho, že Bůh jeho smrt přijal jako oběť smíření za naše hříchy. Kdyby Ježíš zemřel a zůstal mrtvý, bylo by to důkazem nedostatečnosti jeho oběti. Výsledkem by pak bylo to, že ani věřícím by nemohly být odpuštěny hříchy a poté, co by zemřeli, by prostě byli mrtví (1. Korintským 15:16-19) – žádný věčný život by nebyl (Jan 3:16). „Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých“ (1. Korintským 15:20). Kristus byl vzkříšen z mrtvých – a je prvním ovocem našeho vzkříšení.

(3) Všichni ti, kteří v něj věří, budou vzkříšeni k věčnému životu stejně tak, jako on (1. Korintským 15:20-23). 1. Korintským 15 dále popisuje, jak Kristovo vzkříšení dokazuje vítězství nad hříchem, a dává i nám moc ve svých životech nad hříchem vítězit (1. Korintským 15:24-34).

(4) Popisuje slavnou podstatu vzkříšeného těla, které dostaneme (1. Korintským 15:35-49).

(5) Prohlašuje, že v důsledku Kristova vzkříšení dosáhnou všichni ti, kdo v něj věří, konečného vítězství nad smrtí (1. Korintským 15:50-58). Jak slavná je pravda o Kristově vzkříšení! „Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná“ (1. Korintským 15:58). Podle Bible je vzkříšení Ježíše Krista zcela určitě skutečné. Bible zaznamenává Kristovo vzkříšení, zaznamenává to, že bylo na vlastní oči dosvědčeno více než 400 lidmi, a na základě historicky doložitelné skutečnosti Kristova vzkříšení staví jednu ze základních křesťanských nauk. zdroj

Teorie a možnosti

I.

Na nebevzetí - z mrtvých vstání

II.

Ježíš nevstal z mrtvých, ale místo uložení jeho těla bylo záměrně změněno.

III.

Ježíšovo tělo odnesli apoštolové jinam.

IV.

Apoštolové tělo nejen odnesli, ale i spálili, tak aby jeho pozůstatky nemohly být nalezeny.

 

Kristův hrob?

 

Pochybovači opírají svoje námitky proti vzkříšení Krista o tři tvrzení:

1. Ježíšovo tělo ukradli učedníci. Myšlenka, že vojáci usnuli, vypadá jako vtip. Vždyť usnutí stráže se trestalo smrtí. I kdyby vojáci spali, hluk při odvalování dvoutunového kamene by je určitě vzbudil. Pokud by se chtěli učedníci jen přiblížit k Ježíšovu hrobu, římská stráž by je zabila. Navíc – kde by teď vzali odvahu, když se předtím tolik báli? Vždyť se rozprchli, když byl Ježíš zatčen.

2. Ježíšovo tělo ukradli velekněží. Proč by to dělali? Právě naopak – potřebovali Kristovo mrtvé tělo, aby dokázali, že jeho vzkříšení je nesmysl. Farizeové a Saduceové byli chytrými politiky. Kdyby věděli, kde je Kristovo tělo, bez milosti by zesměšnili každého, kdo by mluvil o jeho vzkříšení.

3. Ježíš byl jenom v bezvědomí, ve stavu klinické smrti. Podle této teorie Ježíše k životu probral chladný vzduch. Vymotal se z obvazů, zesláblý odvalil dvoutunový balvan a přemohl asi šestičlennou stráž. Pak se v plné „svěžesti“ ukázal svým učedníkům. Že by Ježíš nezemřel, je absurdní. Prošel šesti soudy, byl zbičován k nepoznání. Byl tak slabý, že se nemohl udržet na nohou. Měl probodený bok, ze kterého vytekla voda a krev. Čtyři kati, skuteční mistři svého řemesla, mu ani nezpřeráželi nohy aby uspíšili jeho smrt – tak si byli jeho smrtí jisti. Více než padesát kilogramů balzámu a obvazů (dle způsobu pohřbívání v tehdejší době) by zadusilo každého.

Jasné svědectví o vzkříšení
Bible udává, že Krista po jeho zmrtvýchvstání vidělo více než pět set lidí. Dívali se do jeho tváře, slyšeli, jak k nim hovoří a uvěřili v jeho vzkříšení. Také životy jeho učedníků se poté od základů změnily. I nevěřící Tomáš potvrzuje identitu zmrtvýchvstalého Ježíše, se kterým se osobně setkává, slovy: „Pán můj a Bůh můj!“ Bylo to zanedlouho poté, kdy se všichni učedníci báli ke Kristu veřejně přiznat. Ale když ho uviděli na vlastní oči, dotýkali se ho a jedli s ním, byli ochotni za něj položit i život. Vzkříšení bylo ústřední zvěstí prvotní církve a vedlo k jejímu obrovskému růstu. Také ti, kteří dnes v Ježíše Krista věří, svědčí o tom, že moc zmrtvýchvstalého změnila jejich život. Zdroj

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Víra a věda.

(Krofky, 1. 1. 2016 3:45)

Víra hory přenáší a Krista vzkřísí a nepotřebuje k tomu skutečnost ani pravdu! Zato věda,hledá skutečnost a bez pravdy a důkazů je o ničem.Jinými slovy,věř a vírou se uzdravíš,mysli a hledej důkazy a přestane ti to(bůh) dávat smysl!Tvého nemocného syna uzdravil bůh nebo doktor pomocí vědy?Dnes,už většinou z 99.9%,(a to i věřící)víme,že uzdravuje věda s pomocí znalosti přírody.Ale těch 0,01%,kde věda tápe a nezná zatím skutečnosti vedoucí k uzdravení,ty jsou záchytným hřebíčkem pro víru.A tady si leckdy i nevěřící řekne:"Není to zázrak?Nebyl to bůh?Ano věřit v něco a třeba iracionálního je lidskou přirozeností.Když budeme upřímní,tak v takových to případech každého i sebevíc nevěřícího ta myšlenka aspoň na chvíli napadne- Není bůh?Neuzdravil mého syna bůh?A věřící? Ten nemá jinou volbu(a vetšinou ani nechce mít)než boha.
A teď skutečnost o Kristu: co se týká historicky ověřitelných faktů,ne-
existuje zatím jiná zmínka o Kristu,která by byla historicky(rozumějme v jiných zdrojích než biblických)doložitelná,nebo podpořená fyzickým důkazem.(zápis,hrob nápis)Biblické spisy jsou z 30-70 let po jeho smrti!
A hlavně,psali je šiřitelé Krista,což je dost degraduje.A teď to hlavní-názvy evangelií vedou k závěru že je psali osobně Ježíšovi učedníci-Marek,Lukáš Jan... Tak to ale není-Jsou psána jako podle-Marka ale psal je někdo jiný z doslechu a to nejdříve 30-70 let po Ježíšově smrti a vzkříšení.Upřímně jak si pamatujem co bylo před 30ti lety?A jak 80tiletý děda co bylo když měl 10?Jasně,že se něco stalo to nezapomene ale!Bylo to v lednu nebo únoru?Modré nebo červené...detaily a jiné přesnosti se snadno zamění nebo úplně změní.A teď to hlavní (pominu li to že bůh dovolil lidem se svým jmenem (a samozř. i se svým vzetím hříchů na sebe)kupčit a tím jménem se navzájem vraždit,tak kde jsou ty miliardy lidí co byli po celoživotní pouti ke Kristu vzkříšeny a na nebe vzati?A jsou tam i jejich oběti které vyvraždili ve jménu Krista?Myslím tím Křižácké oběti,domorodé obyvatele Amerik nebo oběti vykonstruovaných a mučením doznaných viníků inkvizice!A tak bych mohl pokračovat.Myslím,že dnešní člověk který Kristovo učení studuje,nemůže přistoupit ke křesťanské víře,jakou představuje dnešní církev.A dnešní církev má s Ježíšovo učením pramálo společného.Odvolávat a spoléhat se na Ježíšovo vykoupení je vrchol pokrytectví.Jiná věc je nalezení boha v sobě nebo spojení se sním.To je opravdu odvislé člověk od člověka-každý to má jinak.(na někoho mluví,někdo ho vidí jiní ho cítí v sobě nebo v blízkosti,jiní zase podle náznaků čehokoliv "božského".A který je ten Pravý?Kristus,Budha nebo Alláh?To není o bohu ale v lidech!A jsme na začátku-věř a to co děláš bude snažší a uvěřitelnější.

Re: Víra a věda.

(Krofky, 1. 1. 2016 5:41)

Když jsem si znova pustil video z Youtube:Zas a znova slyším o důkazech Bible!A bavíme li se o soudu-Který soudce by připustil jako důkaz dokument který sepsali obdivovatelé,nebo dokonce spolupachatelé obžalováného 30 let po činu?Myslím že na důkazu z mrtvích-vstání Ježíše si církev vyláme nejen zuby.Jediný uvěřitelný důkaz by byl návrat,tedy z nebe sestoupení Ježíše.Nevím co by se dělo dál ale hlavně by to znamenalo konec církve jako takové celosvětově!Byla by zbytečná když by Bůh byl živý na zemi osobně.Proč chodit do kostela,číst bibli nebo se modlit,když mohu odjet do Nového Jeruzaléma a tam přímo vidět nebo mluvit s bohem?Ano pravděpodobně by to znamenalo konec světa jaký jej dnes známe.Věřící by byli odměněni za všechny věřící od Ježíšova nanebevstoupení.A dřívější nevěřící by spitovali svá svědomí.Ale bát by se neměli,neboť Ježíš miluje všechny bez rozdílu,jak je psáno.Jenom nevím,zda by bůh nás všechny ukočíroval.Otázkou je také,co by bylo s věřícími v Budhu,Alláha,Judajisty,Hinduisty a nebo třeba s domorodými kmeny věřícím v Duchy?!No určitě by to nebylo jednoduché,ale bůh má božskou sílu a moc a měl by to vše provédst podle božích záměrů.Také by měl definitivně a to jednou pro vždy skoncovat s ďáblem a nastolit věčný mír a klid.Představte si to:Žádné války,genocida,žádné vraždy,krádeže.Ale na druhé straně:žádná zpupnost,plýtvání,zloba,lenost ani potřeba někomu ublížit.Jen potřeba učení,sebepoznání,vědění,bádání a učení se novému lepšímu.
No myslím,že k tomu máme jako lidstvo ještě stovky,možná tisíce světelných let daleko!Obávám se že On,se na zemi v dohledné době nevrátí-ještě si ho nezasloužíme-a to i když opravdu existuje!A když není bůh?To je ta horší možnost!!!Nikdo nám nepomůže,náš osud a světový řád nebo neřád,je jenom na nás lidech a přírodě.Záleží jen na tom,jak rychle si to uvědomíme a začneme to učit naše děti a jejich děti.

Voloviny

(Mrakoplash, 29. 12. 2015 7:19)

Vychazite z toho ze co je psano v bibli je pravda.. tedy pardon, Pravda. Vzhledem k tomuto prvotnimu nesmyslu jsou vsechny nasledujici vyvody totalni kraviny.

Kdo hledá ...najde

(Josef, 6. 9. 2013 22:09)

Zkoumejte nejprve jeho život a potom pochopíte i jeho smrt a vse ostatní.buh vám zehnej

XxX

(Uriaturiatararia, 5. 6. 2013 21:37)

Nedávno se psalo, že Ježiše našli v té hrobce, kde měl být...Takže tu nezpívejte katolické básničky, které mají spousty krve na sobě.

Re: XxX

(Admin, 7. 6. 2013 20:43)

1. Ten článek mi poslete - takova vec by probehka medii a ja si niceho nevsiml ...
2. Katolické co? To prostě k záhadám patří smiřte se

pěkně sestveno - velmi dobé

(qa, 15. 5. 2012 20:07)

Tak toto jsem na takových stránkách nečekal.
Toto je přímo perfektní soupis argumentů vzkříšení Krista.

A chybí už jen jediný:
I když mnoho "křesťanů" žije všelijak, přece jen část z nich opravdu "žije z víry v Krista" den co den a to není žádná samozřejmost - odvrátit se od svévole (všechno si na 100% rozhodnu sám) k naslouchání Bibli.